KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu

Acar Yat Dizayn Denizcilik Tur. Tic. Ltd. Şti.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan çalışmalarımız çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin veri sahibi olan ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla ThingTells olarak işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) hazırladık.

Aydınlatma Metni, yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Aydınlatma Metni’nde gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapılabilir. Yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin www.grungard.com adresinde yayımlanmaya başladığında geçerlilik kazanır.  Siteyi, mobil uygulamayı kullanan herkes bunu kabul etmiş sayılır.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Rıza Metni

Acar Yat Dizayn tarafından www.grungard.com internet sitesi ile yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak sizleri bilgilendirmek isteriz. Bir doğrudan satış ve elektronik ticaret sitesi olan www.grungard.com’dan alışveriş yapabilmek için üyelik şartı bulunmamaktadır. Sitemizden ürün alabilmek, alışveriş yapabilmek için, üyelik bir ön gereklilik değildir.  Üye olmadan alışveriş yapma seçeneğinden farklı olarak üyelik seçeneği, dileyen müşteriler için tekrarlı alımlarda verilerini otomatik olarak doldurmak isteyen kullanıcılar için tasarlanmıştır. Bu kolaylıklardan ve avantajlardan yararlanmak için ise bazı kişisel verilerinizin aşağıda detaylandırıldığı şekilde belirtilen amaçlarla işlenmesi, anlaşmalı profesyonel iş ortaklarımızla paylaşılması ve teknoloji alanındaki paydaşlarımız tarafından sağlanan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilmesi gerekebilir.

Siz müşterilerimizin memnuniyetinin sağlanması için işlenmesi gereken kişisel verilerinizden bazıları; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan ve rızaya tabi olmayan veri işleme şartlarının kapsamında olmaması nedeniyle, ancak siz müşterilerimizin konu özelinde beyan edeceği açık rızaya bağlıdır. Rıza vermek istemiyorsanız, “Hesap Açmadan Devam Et” seçeneği ile sitemize üye olmadan da dilediğiniz gibi alışveriş yapabilirsiniz.

İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız:

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerinizin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde , bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz

Yukarıda yer alan tüm kişisel verilerinizin belirtilen işleme amaçları ile sınırlı olmak üzere işlenmesine hiçbir baskı altında kalmadan ve açık biçimde muvafakat ettiğinizi, ürün satın alma sayfasındaki “hesabımı oluştur” butonuna tıklayarak kabul etmiş olacaksınız.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?  

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak ThinTells Ltd. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

 • Ürün ve hizmetler ile satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması,  
 • Hizmetlerin sağlanması kapsamında müşteri kartı oluşturulması,  
 • Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi,  
 • İletişim kanallarının yönetimi,  
 • Randevu, yerinde tanıtım ve satış süreçlerinin gerçekleştirilmesi,  
 • Kampanya, çekiliş ve yarışmaların gerçekleştirilmesi,  
 • Talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi,  
 • Etkinlik ve eğitimlerin düzenlenmesi ve katılımcıların belirlenmesi,  
 • Yetkili servis süreçlerinin yürütülmesi,  
 • Müşteri memnuniyetinin arttırılması, marka algısının ölçülmesi ve iyileştirilmesi,
 • Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, 

amaçları ile Kanun’un 5. maddesinde belirtilen hukuki sebepler kapsamında işlenecektir. 

Açık Rızanızın Varlığı Halinde Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir? 

Toplanan kişisel verileriniz; açık rızanızı vermeniz halinde kampanya, çekiliş ve yarışmaların gerçekleştirilmesi, müşteri memnuniyetinin arttırılması, marka algısının ölçülmesi ve iyileştirilmesi, pazar araştırması ve anket süreçlerinin gerçekleştirilmesi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmesi ve bu kapsamda sizin iletişim kurulmasını tercih ettiğiniz paylaştığınız iletişim kanalına reklam, promosyon, kampanya ve benzeri iletiler gönderilmesi ve bu amaçla hizmet aldığımız üçüncü kişilerle paylaşılması amaçlarıyla ilgili açık rızanız kapsamında işlenebilecektir.

Kişisel Verileriniz Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarılabilir? 

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda bayilerimize, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel hukuk tüzel kişilerine Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir? 

Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas edeceğiniz; elektronik ortamda internet sitesi, çağrı merkezi, mobil uygulama, sosyal medya, telefon, Şirket içi sistemlerden ve fiziki ortamda bayi ve yetkili satıcı/servis kanalıyla aşağıdaki hukuki sebepler ile toplanmakta ve işlenmektedir; 

Ürün ve hizmetler ile satış sonrası de

stek hizmetlerinin sunulması ve hizmetlerin sağlanması ve sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak, 

Talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi amacıyla bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak, 

Açık rıza vermeniz halinde ise kampanya, çekiliş ve yarışmaların gerçekleştirilmesi, müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi ile Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, etkinlik ve eğitimlerin düzenlenmesi ve katılımcıların belirlenmesi, iletişim kanallarının yönetimi, marka algısının ölçülmesi ve iyileştirilmesi, pazar araştırması ve anket süreçlerinin gerçekleştirilmesi, referans ile hediyeler sağlanması, 

Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmesi ve bu kapsamda sizin iletişim kurulmasını tercih ettiğiniz paylaştığınız iletişim kanalına reklam, promosyon, kampanya ve benzeri iletiler gönderilmesi amaçları ile ilgili açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak işlenebilmektedir.

 İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir? 

İlgili Kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.grungard.com/yasalmetinler/aydinlatmametni aderesinde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Bu web sitesini kullanmak için aşağıdaki teknik olarak gerekli çerezleri kullanıyoruz.
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off. Performans nedenlerinden dolayı Cloudflare'yi bir CDN ağı olarak kullanıyoruz. Bu, güvenlik ayarlarını istemci bazında uygulamak için bir "__cfduid" tanımlama bilgisi kaydeder. Bu çerez, Cloudflare'nin güvenlik özellikleri için kesinlikle gereklidir ve kapatılamaz.
 • __cfduid

WooCommerce'i alışveriş sistemi olarak kullanıyoruz. Sepet ve sipariş işleme için 2 çerez saklanacaktır. Bu çerezler kesinlikle gereklidir ve kapatılamaz.
 • woocommerce_cart_hash
 • woocommerce_items_in_cart

Decline all Services
Accept all Services